Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem lux-coins.com prowadzony jest przez firmę WS Lux Coin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., KRS 683181, NIP 5252714782, REGON 367572114 , ul. Chmielna 19, 00-021 Warszawa, [email protected] , tel. 22 378 99 50
 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną w zakresie sprzedaży monet kolekcjonerskich oraz innych produktów kolekcjonerskich za pośrednictwem Internetu na terenie Polski i Unii Europejskiej.
 3. Sklep działa na zasadach określonych w Regulaminie.
 4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu.
 5. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta.

§ 2. Definicje

Poszczególne pojęcia oznaczają:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Klient – usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży z Usługodawcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy Regulamin;

Sprzedawca – podmiot określony w §1 ust. 1 Regulaminu;

Sklep – sklep internetowy określony w §1 ust. 2 Regulaminu;

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.)

Towar – oferowane przez Sprzedawcę rzeczy ruchome mogące być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

§ 3. Cena i opłaty

 1. Ceny Towarów są cenami brutto.
 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej.
 3. W przypadku dostawy na terenie Polski:
  a. Odbiór osobisty w siedzibie firmy- bezpłatnie
  b. Dla przesyłek o wartości nie wyższej niż 40 000 PLN możliwa jest dostawa Towaru za pośrednictwem firmy Kurierskiej Pocztex za dodatkową opłatą brutto w wysokości 180 PLN
  c. dla przesyłek o wartości przekraczającej 40 000 możliwy jest tylko odbiór osobisty w siedzibie firmy, bezpłatnie, niezależnie od wartości przesyłki.
 4. W przypadku dostawy poza Polską koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie z Klientem w drodze korespondencji mailowej.
 5. Sklep przyjmuje płatności w następujących formach:
  a. przelewem za pośrednictwem usługi płatności DotPay
  b. zwykłym przelewem na rachunek bankowy, gdzie w tytule należy podać numer zamówienia
  c. Płatność za pośrednictwem platformy PayPal
 6. Klient jest zobowiązany zapłacić za zamówione Towary i koszt dostawy w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia w przypadku monet kolekcjonerskich Spirit Coins.
 7. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Faktura zaliczkowa oraz końcowa faktura VAT stanowi dowód zakupu w przypadku gdy Klient jest Konsumentem.
 9. Faktura VAT stanowi dowód zakupu w przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem.

§ 4. Zamówienia

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego treści.
 2. Zamówienia można składać przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę.
 3. Zawartość witryny internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o którym mowa w art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Zamówienia można składać za pomocą:
  a. formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu;
  b. adresu elektronicznego – [email protected] ;
 5. Poprzez kliknięcie ikony POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE Klient akceptuje zamówienie i tym samym zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży. Do czasu otrzymania potwierdzenia zamówienia Klient jest uprawniony do zmiany zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sklepu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail z listą zamówionych Towarów, łączną ceną brutto, kosztem dostawy, formach płatności i sposobie realizacji zamówienia.
 7. Potwierdzenie przez Sklep otrzymania zamówienia potwierdza okoliczność wpływu zamówienia. W momencie otrzymania płatności, Sklep przystąpi do realizacji zamówienia, z uwzględnieniem terminów realizacji podanych przy każdym z Towarów.
 8. Przesłanie potwierdzenie realizacji zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży.
 9. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej.
 10. Sklep zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie maksymalnie do 40 tygodni.
 11. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w całości w powyższym terminie, Klient ma prawo odstąpić od umowy lub zdecydować o realizacji zamówienia w pozostałej części.

§ 5. Dostawa

 1. W momencie dostawy, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia Towaru w obecności kuriera, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient zobowiązany jest nie przyjąć przesyłki i sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie zawiadomić o uszkodzonej przesyłce Sprzedawcę.

§ 6. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zakupił Towar na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego inną osobę niż przewoźnik. W przypadku dostawy w transzach od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru. W przypadku regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Towaru. W pozostałych przypadkach od dnia zawarcia umowy.
 3. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Sklep niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Wraz z formularzem o odstąpieniu od umowy Konsument jest zobowiązany dołączyć oryginał lub kopię dowodu zakupu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 7. Zwracany Towar nie może nosić śladów korzystania poza koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 8. Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności w tym koszty dostarczenia Towaru. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku gdy Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie zwraca Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towar lub przekazać osobie upoważnionej przez Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 13. Towar należy zwrócić na adres Chmielna 19, 00-021, Warszawa, najlepiej w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 14. Zwrot należności nastąpi w takiej samej formie w jakiej został dokonany zakup. Sklep nie przyjmuje zwracanego Towaru nadanym za pobraniem lub na koszt Sprzedawcy.

§ 7. Reklamacja

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta na podstawie rękojmi, jeżeli Towar jest wadliwy, tj. występuje wada fizyczna lub wada prawna.
 2. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:
  1) nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3) nie nadaje się do celu, o którym Konsumenta poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4) został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym;
 3. W przypadku zakupu Towaru przez Konsumenta, gdzie wada fizyczna Towaru została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 4. W przypadku wady Towaru, Konsument jest uprawniony do:
  a. żądania obniżenia ceny, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady;
  b. odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  c. wymiany Towaru wolnego od wad, chyba że wymiana Towaru jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;
  d. usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep;
 5. W przypadku opcji z pkt 4, lit.c ograniczenie związane z wymianą Towaru wolnego od wad lub usunięcia wady nie ma zastosowania jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada nie jest istotna.
 7. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. W przypadku wymiany Towaru na nowy termin ten biegnie od początku.
 8. Klient składa reklamację na adres poczty elektronicznej Sklepu określonego w §1 ust. 1 Regulaminu.
 9. Klient powinien złożyć Sklepowi żądanie wynikające z rękojmi nie później niż w ciągu roku od dnia zauważenia wady.
 10. W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, Sklep rozpatrzy jej zasadność. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 11. Po uznaniu reklamacji Konsument powinien na koszt Sklepu dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego przez Sklep.
 12. Koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Sklep.

§ 8. Dane osobowe

 1. Sklep przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. W celu złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w szczególności przekazania niezbędnych danych osobowych podmiotowi dokonującego dostawy Towaru.
 3. Za dodatkową zgodą Klienta, Klient może otrzymywać niezamówioną informację handlową, tj. wszelkie materiały promocyjne i marketingowe.
 4. Klient jest uprawniony do wglądu w swoje dane osobowe oraz do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 9. Prawa autorskie

 1. Treści zamieszczane na stronie Sklepu stanowią własność Sklepu lub osób trzecich od których Sklep otrzymał zgodę na korzystanie.
 2. Wszelkie treści umieszone na stronie Sklepu są chronione prawem autorskim i bez zgody właściciela nie mogą być używane lub zmieniane.
 3. Logo Sklepu jest prawnie chronione.
 4. W przypadku naruszenia przez Klienta praw autorskich, Sklep będzie dochodził roszczeń na drodze cywilnej lub/i karnej.

§ 10. Wymagania techniczne

 1. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 2. Klient jest zobowiązany do posiadania poczty elektronicznej, za pośrednictwem której strony się porozumiewają.

§ 11. Cookies i pozostałe kwestie techniczne

 1. Sklep korzysta z tzw. plików Cookies na zasadach określonych w komunikacie.
 2. Pliki Cookies mają na celu dostarczyć dane statystyczne dla Sklepu o aktywności Klienta na podstawie ostatnio oglądanych produktach, informacji na temat sesji, w celu dobrania oferty dostosowanej do potrzeb i zainteresowań Klienta.
 3. W przypadku pojawienia się hiperłączy podczas korzystania z witryny Sklepu przez Klienta, Sklep nie odpowiada za ich treść i niezgodność z obowiązującym prawem.
 4. Korzystanie ze Sklepu i pobieranie plików odbywa się na odpowiedzialność Klienta.

§ 12. Pozostałe postanowienia

 1. Niniejszy Regulamin stanowi nierozłączną część umowy sprzedaży.
 2. Strony obowiązuje prawo polskie.
 3. Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozstrzygać wszelkie spory w drodze polubownej. W przypadku braku rozstrzygnięcia w drodze polubownej lub nieuzasadnionej zwłoki jednej ze stron w celu rozwiązania polubownego, strona może dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Szczegółowe informacje znajdują się w siedzibach lub na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl
 4. Regulamin może ulec zmianie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji jego na stronie Sklepu.