Klauzula informacyjna

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wealth Solutions S.A., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chmielnej 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 318118.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji w związku z wypełnieniem przez Panią/Pana formularza kontaktowego, prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych są wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  1) osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
  2) podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające);
  3) podmioty z grupy kapitałowej Wealth Solutions S.A.
 5. Przez podmioty z grupy kapitałowej Wealth Solutions S.A. rozumie się wszelkie podmioty powiązane kapitałowo z Wealth Solutions S.A. lub podmioty w których faktyczną kontrolę sprawuje Wealth Solutions S.A. Do grupy kapitałowej Wealth Solutions S.A. zalicza się w szczególności:  WS Lux Coin Sp. z o.o. (KRS 436176), WS Lux Coin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS 683181), Brownstone Sp. z o.o. (KRS 428599), Brownstone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I Sp.k. (KRS 723604), Brownstone Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością II Sp.k. (KRS 703555).
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich będą zebrane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.